Apie projektą

UAB „Energy Advice“, kartu su partneriu Vakaru Norvegijos taikomųjų mokslu universitetu įgyvendina 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT07-1-EIMK01-006 „Inovatyvios kompleksinės nuspėjamosios priežiūros sistemos EA-Predictive sukūrimas“. Bendra projekto vertė – 1 142 621,04 Eur. iš kurių 833 838,01 Eur. sudaro Mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšos.

Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal Kvietimo teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje gaires pareiškėjams, patvirtintas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2020 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 2V-270.

Pramonė turi keletą poreikių: padidinti produktyvumą, sumažinti eksploatacinius kaštus, didinti energijos vartojimo efektyvumą. Šiuos iššūkius gali padėti išspręsti gamybos procesų nuspėjamoji priežiūra (Predictive Maintenance - PdM), - šiuo metu pažangiausias gamybinės įrangos priežiūros metodas, skirtas gamybos procesams stebėti nuotoliniu būdu realiuoju laiku.

Šio projekto metu bus kuriama inovatyvi kompleksinė nuspėjamosios priežiūros sistema EA-Predictive, paremta unikalia metodika, leidžiančia efektyviai valdyti ne tik gamybinius, bet ir energetinius bei vadybinius įmonės procesus bei kompleksiškai juos apjungti. Sistema skirta chemijos, medienos ir maisto pramonei, kurių veiklai reikalingi dideli energijos kiekiai. Vystomi sistemos moduliai bus universalūs ir galės būti pritaikyti ir kitoms pramonės šakoms. Ši sistema bus technologiškai pažangesnė už esančias rinkoje, nes gebės kompleksiškai modeliuoti įmonėje vykstančius procesus ir padidinti gamybos produktyvumą. Projekto metu bus atliktas kompleksinės nuspėjamosios priežiūros sistemos EA-Predictive prototipo (bandomosios versijos) demonstravimas ir bandomosios partijos parengimas, išbandymas ir pristatymas vartotojams. Projekto metu sukurti gamybos ir energetikos procesų matematinio modeliavimo algoritmai bus patentuojami, siekiant apsaugoti intelektinę nuosavybę ir patvirtinti pasaulinės inovacijos statusą.

Šis projektas yra tęstinė UAB Energy Advice veikla. Šiuo metu įmonė įgyvendina MTEP projektą, kurio metu kuriama ir komercializuojama inovatyvi energetinio efektyvumo diagnostikos ir analizės sistema EA-Industry (naujas pavadinimas EA-SAS). Projekto pabaiga – 2020 m. Projekto metu buvo sukurtas inovatyvus matematinis modelis, apjungiantis visas įmonės energetines sistemas, leidžiantis kompleksiškai modeliuoti įmonės energijos vartojimo procesus skirtingais našumo momentais, analizuoti tarpusavio sąveiką ir rasti efektyvinimo galimybes.

Kuriant nuspėjamosios priežiūros sistemos EA-Predictive modelį, buvo naudojamasi mokslinių tyrimų ir technologinių bandymų metu įgyta patirtimi, įgyvendinant minėtą projektą. Jeigu sistemos EA-SAS paskirtis - optimizuoti energijos naudojimą, valdant visų rūšių energetinius procesus, tai EA-Predictive tikslas – didinti pramonės produktyvumą, kompleksiškai modeliuojant gamybinius procesus, apimančius įrangos, energetikos ir išteklių valdymą.

Projektas bus įgyvendinamas su partneriu - Vakarų Norvegijos taikomųjų mokslų universitetu (Høgskulen på Vestlandet – HVL). Pareiškėjo pagrindinė veikla ir kuriami produktai – sistemos energetikos procesų valdymui, tuo tarpu HVL mokslininkai yra atlikę tyrimus ir pasiekę puikių rezultatų daugiasluoksnių tinklų valdyme.

Partneris projekto įgyvendinimo metu bus atsakingas už daugiasluoksnio tinklo, pagrįsto mašininiu mokymusi, įdiegimą kuriamoje sistemoje, testavimo procedūrų parengimą, sistemos funkcijų išbandymą, kai kurias programavimo veiklas. Projekto veiklų įgyvendinimui pareiškėjas numato skirti universiteto mokslinius darbuotojus, turinčius reikalingą kompetenciją ir patirtį panašių projektų įgyvendinime.

Sistema EA-Predictive skirta chemijos, medienos ir maisto pramonės įmonėms, kurių veiklai reikalingi dideli energijos kiekiai. Vystomi sistemos moduliai bus universalūs ir galės būti pritaikyti ir kitoms pramonės šakoms. EA-Predictive sistema leidžia vartotojams padidinti technologinį efektyvumą ir gamybos produktyvumą, mažinti energijos vartojimą bei CO2 emisijas.

Projekto metu bus atliekamos MTEP veiklos, apimančios šiuos technologinės parengties (MTEP) lygius:

·         Nuspėjamosios priežiūros sistemos EA-Predictive prototipo (bandomosios versijos) demonstravimą (TPL 7);

·         Nuspėjamosios priežiūros sistemos EA-Predictive bandomosios partijos gamybą
ir vertinimą (TPL 8).

white and black round pendant

Projekto metu sukurta inovatyvi kompleksinė nuspėjamosios priežiūros sistema EA-Predictive dėl mokslinių ir technologinių sprendimų bus unikali ir nauja pasaulio lygmenyje. EA-Predictive sistemoje O&M koncepcija apjungta su Digital Twin technologija, kuri įgalina modeliuoti įmonės gamybinius ir energetinius procesus bei kompleksiškai juos apjungti. Procesų modeliavimas įgalina optimaliai valdyti įrangą, padidinant jos technologinį efektyvumą, o taip pat valdyti įvairių rūšių energijos šaltinius, taip didinant gamybos proceso energetinį efektyvumą. Įrangos darbo modeliavimas leidžia nuspėti galimus gedimus, nusidėvėjimą, naujų detalių ir komponentų poreikį, o tai reiškia, planuoti išteklius. Sistemoje naudojami mašininio mokymosi algoritmai analizuoja procesus ir pateikia užduotis ir rekomendacijas, todėl eliminuojamas žmogiškasis faktorius. Sistema EA-Predictive bus pirmoji tokio pobūdžio inovacija rinkoje, pagrįsta patentuotu išradimu.

Projekto veiklas numatyta užbaigti  2024 m. balandžio 30 d.

Norite išbandyti?